Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11ig -- Luftutsläpp efter näringsgren, 2008-2020

Välj variabler

Ja
2022-09-29
Fossil koldioxid CO2 (t):
1000 kg
Biogen koldioxid CO2-bio (t):
1000 kg
Dikväveoxid N2O (t):
1000 kg
Metan CH4 (t):
1000 kg
Svaveldioxid SO2 (t):
1000 kg
Kvävedioxid NO2 (t):
1000 kg
Kolmonoxid CO (t):
1000 kg
Flyktiga organiska föreningar NMVOC (t):
1000 kg
Ammoniak NH3 (t):
1000 kg
Fluorkolväten HFC (t):
1000 kg
Perfluorkolväten PFC (t):
1000 kg
Svavelhexafluorid SF6 (t):
1000 kg
Partiklar PM 2,5 (t):
1000 kg
Partiklar PM 10 (t):
1000 kg
Växthusgasar (CO2-fos, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) CO2-ekv (t):
1000 kg
2023-09-26
2019-09-27
Statistikcentralen, Luftutsläpp efter näringsgren
001_11ig_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fossil koldioxid CO2 (t) , Biogen koldioxid CO2-bio (t) , Dikväveoxid N2O (t) ,

Valda 1 Totalt 15

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 13

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela ekonomin och hushåller totalt , A-X Hela ekonomin (00-99) , Hushåller ,

Valda 0 Totalt 90

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Näringsgren (TOL2008) och hushåller

Näringsgrensindelningen, 64 klasser och hushåller. Näringsgrensindelningen delar in enheterna i näringsgrensklasser efter deras huvudsakliga form för ekonomisk verksamhet. Den huvudsakliga verksamheten är den som producerar den största delen av enheternas förädlingsvärde. Som klassificering används Finlands nationella näringsgrensindelning (TOL) som härletts ur Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning (NACE). Indelning också innehåller hushåller.

Uppgifter

Fossil koldioxid CO2 (t)

Koldioxid är en långlivad växthusgas. Det är naturligt närvarande i atmosfären i vissa koncentrationer. Mänskliga aktiviteter, som involverar förbränning av fossila bränslen, såsom konventionell el- och värmeproduktion, släpper ut fossil koldioxidut i atmosfären. I luftutsläpp efter näringsgren -statistik fossila bränslen innehåller torv.

Biogen koldioxid CO2-bio (t)

Biogent koldioxid är definierad som koldioxid som släpps ut från direkt förbränning av biomassa eller från förbränning av biobaserat bränslen. De här inkluderar till exempel ved, avloppsslam, biologiskt nedbrytbart avfall och biogas. Biogen koldioxid definieras också som växthusgas.

Dikväveoxid N2O (t)

Dikväveoxid är en stark växthusgas: dess effekt på global uppvärmning är betydligt större än koldioxid per massenhet. Dikväveoxid är också ett ozonnedbrytandet ämne.

Metan CH4 (t)

Metan är en gasformig förening av kol som är naturligt närvarande i atmosfären i små koncentrationer. Metan bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt material. Sådana processer innehållar anaerob rötning av biologiskt nedbrytbart avfall, gödsel eller avloppsslam. Metan är starkare och mer kortlivad växthusgas än koldioxid.

Svaveldioxid SO2 (t)

Svaveldioxid är en gasformig förening. Den mesta av atmosfärisk svaveldioxid härstammar från mänskliga aktiviteter. Förbränning av fossila bränslen som innehåller svavel och smältning av svavelrika mineralmalmer släpper ut svaveldioxidutsläpp till atmosfären. När svaveldioxid kombineras med vatten bildas svavelsyra vilken föranledar surt regn.

Kvävedioxid NO2 (t)

Kvävedioxid är en gasformig förening som fungerar som en prekursor för bildandet av troposfäriskt ozon. Utsläpp av kvävedioxid uppstår vid högtemperaturförbränning, som i förbränningsmotorer och i vissa industriella processer.

Kolmonoxid CO (t)

Kolmonoxid är en gasformig förening av kol, som påverkar abundans av växthusgaser i atmosfären. Kolmonoxid är naturligt närvarande i små koncentrationer. Kolmonoxid bildas vid ofullständig förbränning av kolhaltiga bränslen. Kemisk industri förbrukar kolmonoxid och släpper ut den också.

Flyktiga organiska föreningar NMVOC (t)

NMVOC är en generisk term för flyktiga organiska föreningar utom metan. NMVOC-utsläpp härstammar främst från användning av lösningsmedel och från förbränning av kolhaltiga bränslen. NMVOC-föreningar reagerar i atmosfären med kväveoxider för att bilda troposfäriskt ozon.

Ammoniak NH3 (t)

Ammoniak är en gasformig förening av kväve och väte. Ammoniakutsläpp härstammar främst från jordbruk där ammoniak används som gödselmedel. Ammoniak släpps ut i luften också naturligt under urea-sönderdelningsprocessen. Ammoniak främjar bildandet av atmosfäriska aerosoler och kväveoxider via ökad nitrifikation och denitrifikation samt orsakar eutrofiering och försurning.

Fluorkolväten HFC (t)

HFC-föreningar, fluorkolväten, är konstgjorta föreningar av fluor-, väte- och kol. De är kortlivade, kraftfulla växthusgaser som påverkar global uppvärmning hundratals eller tusentals gånger mer än koldioxid per massenhet. HFC-föreningar används i luftkonditionering och som kylmedel.

Perfluorkolväten PFC (t)

PFC-föreningar, perfluorkolväten, är konstgjorta föreningar av fluor- och kol. De är väldigt långlivade och kraftfulla växthusgaser. PFC-utsläpp härstammar från direkt användning av föreningar i elektronikindustrin och kylsystem samt släpps ut som biprodukt under aluminiumproduktion.

Svavelhexafluorid SF6 (t)

Svavelhexafluorid, SF6, är en gasformig förening av svavel och fluor. SF6 är en extremt långlivad och den starkaste växthusgasen som påverkar global uppvärmning över 20 000 gånger mer än koldioxid per massenhet. SF6 används som en isolator för kyländamål i elöverföring.

Partiklar PM 2,5 (t)

PM 2.5 betecknar fina partiklar med en diameter av 2.5 mikrometer eller mindre. De fina partiklarna kan förekomma i fast eller flytande tillstånd och suspenderas i atmosfären. Atmosfäriska partiklar är naturligt närvarande. Mänskliga aktiviteter som förbränning av bränslen, trafik och industriella processer släppt ut små partiklar till luft. Partiklar har skadliga hälsoeffekter.

Partiklar PM 10 (t)

PM 10 betecknar fina partiklar med en diameter av 10 mikrometer eller mindre. De fina partiklarna kan förekomma i fast eller flytande tillstånd och suspenderas i atmosfären. Atmosfäriska partiklar är naturligt närvarande. Mänskliga aktiviteter som förbränning av bränslen, trafik och industriella processer släppt ut små partiklar till luft. Partiklar har skadliga hälsoeffekter.

Växthusgasar (CO2-fos, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) CO2-ekv (t)

Direkta växthusgaser (fossil CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) är de gasformiga föreningar som släpps ut i atmosfären och har en direkt effekt på global uppvärmning. Direkta utsläpp av växthusgaser räknas som koldioxidekvivalenter att mäta deras kombinerade globala uppvärmningspotential. Biogent koldioxid räknas inte eftersom vegetationen antas ha kolbindning under tillväxten.