Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12nd -- Utländska dotterbolag i Finland, 2004-2020

Välj variabler

Ja
2021-12-16
Personal:
antal
Omsättning (miljoner euro):
miljoner euro
Antalet bolag:
antal
Andel av omsättning (procent av alla företag i Finland):
prosenttia kaikista yrityksistä Suomessa
Andel av anställda (procent av alla företag i Finland):
prosenttia kaikista yrityksistä Suomessa
2022-12-19
2020-05-06
Utländska dotterbolag i Finland, Statistikcentralen
003_12nd_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Personal

Personalen omfattar löntagare och företagare. Personalen har omvandlats till helårsanställda på så sätt att t.ex. en halvdagsanställd motsvarar en halv person och två halvdagsanställda motsvarar en helårsanställd.

Personal

Som företagarens arbetsinsats räknas den arbetsinsats som företagets ägare eller en familjemedlem har gjort i sitt företag utan egentlig lön.

Personal

Anställda vid företag som inte ingår i företags- och arbetsställeregistrets enkät har estimerats på basis av löner.

Omsättning (miljoner euro)

I bolagets omsättning ingår all marknadsmässig försäljning av varor eller tjänster till tredje man, oberoende av om kunden är ett bolag utanför koncernen eller om det hör till samma koncern.
Omsättningen ska anges i sin helhet (100 procent), även om koncernmoderbolaget inte äger mer än en del av bolaget.
I omsättningen ingår försäljningsintäkterna från den bokföringsskyldiges normala verksamhet med avdrag för beviljade rabatter och gottgörelser samt mervärdesskatt och andra skatter som baserar sig direkt på beloppet av försäljningen. Omsättningen omfattar också alla andra kostnader (transport, förpackning osv.) som debiteras av kunden.
Intäkter som klassificeras som övriga rörelseintäkter, finansiella intäkter och extraordinära intäkter i bolagets bokföring samt intäkter från annans utnyttjande av ett bolags tillgångar som ger upphov till ränta, royalty eller utdelning och andra intäkter ska enligt IAS/IFRS inte räknas in i omsättningen. Driftsstöd från offentliga myndigheter eller Europeiska unionens institutioner räknas inte heller in.

Antalet bolag

Suomessa sijaitsevien ulkomaalaisomisteisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden lukumäärä.