Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13as -- Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och näringsgren (TOL 2008), 2009-2022

Välj variabler

Ja
2023-01-27
Sysselsatta, 1000 personer:
tusen personer
Löntagare, 1000 personer:
tusen personer
2024-01-26
2022-01-25
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
001_13as_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 14

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09) , C-E Tillverkning; försörjning av el, värme och vatten samt avfallshantering o.d. (10-39) ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas eller uppgiften alltför osäker för att anges Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden som inte är jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Denna tabell 13as ersätter tabell 11qj, som överförts till arkivdatabasen. I början av år 2020 har en ny klassificering av arbetsgivarsektorn tagits i bruk. Den baserar sig på standardklassificeringen Sektorindelningen 2012. Uppgifterna enligt den nya och gamla klassificeringen är inte helt jämförbara med varandra. Mera information om ändringen av klassificeringen: http://stat.fi/til/tyti/tyti_2020-02-25_men_001_sv.html